Many articles of us,represented our profestional.

ระดับความเข้มข้นของน้ำยา CCA เพื่อให้เหมาะสมกับใช้งาน (Hazard classes)

• H3 สำหรับการใช้งานเหนือพื้นดินและไม่จุ่มน้ำ หรือแช่น้ำตลอดเวลา
• H4 สำหรับการใช้งานที่สัมผัสหรือปักดินได้ แต่ไม่จุ่มหรือแช่น้ำตลอดเวลา
• H5 สำหรับการใช้งานปักลงไปในดิน หรือใช้บริเวณน้ำจืด
• H6 สำหรับการใช้งานปักลงไปในดิน หรือใช้บริเวณน้ำเค็ม น้ำกร่อย หรือน้ำทะเล

CCA H3 for timber used above ground
สามารถป้องกันการผุพังต่างๆ ของไม้ รวมถึงเรื่องปลวกโดยการใช้งานเหนือพื้นดิน ห้ามปักลงไปในดิน หรือห้ามจุ่มแช่น้ำตลอดเวลา

CCA H4 for timber used in ground
สามารถป้องกันการผุพังต่างๆ ของไม้ รวมถึงเรื่องปลวกโดยการใช้งานเหนือพื้นดิน และสามารถปักลงไปในดินได้ หรือห้ามจุ่มแช่น้ำตลอดเวลา

CCA H5 for timber used in ground in fresh water
สามารถป้องกันการผุพังต่างๆ ของไม้ รวมถึงเรื่องปลวก โดยการใช้งานเหนือพื้นดิน และสามารถปักลงไปในดินได้ หรือแช่น้ำได้ตลอดเวลา

CCA H6 for timber used for marine applications
สามารถป้องกันการผุพังต่างๆ ของไม้ รวมถึงเรื่องปลวก โดยการใช้งานเหนือพื้นดิน และสามารถปักลงไปในดินได้ หรือแช่น้ำทะเลได้ตลอดเวลา

ไม้ผ่านกระบวนการอบแห้ง โดยกรรมวิธี Kiln Dry
เพื่อควบคุมไม่ให้ไม้เกิดการยึดหดตัวหรือบิดงอน้อยที่สุด ซึ่งการใช้งานจะดีกว่าไม้ที่ไม่ได้ผ่านการ
อบแห้ง ไม้ได้ผ่านกระบวนการตรวจวัดค่าความแข็งแรงทางวิศวกรรม (Machine Stress Grade)
ไม้ที่ผ่านกระบวนการนี้ทุกชิ้นจะสามารถรับรองมาตรฐานการใช้งานในการรับน้ำหนักโครงสร้างไม้
ต่างๆ เช่น ไม้เกรดโครงสร้าง (Structure Grade)